ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ                              ΕΜΠΕΙΡΙΑ                             ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 

Η LEADAIR A.E. είναι ανώνυμη εταιρία κατασκευής

ηλεκτρομηχανολογικών έργων και αντιπροσωπείας μηχανημάτων

ΜΕΛΕΤΗ

 Μελέτη από τους έμπειρους μηχανικούς της εταιρίας μας με σκοπό την ποιότητα των έργων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 Χρήση καταρτισμένου και σταθερού προσωπικού στα διάφορα συνεργεία

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

 users icon

Ελεγχος των εργασιών που εκτελούνται σε καθημερινή βάση.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πλήρη εφαρμογή όλων των προδιαγεγραμμένων δοκιμών και ελέγχων.

About us